ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Ακτινολογικό µηχάνηµα και εµφανιστήριο ακτινολογικού)»

 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «Προµήθεια εξοπλισµού για την αποκατασταση του αυτοκινούµενου χειρουργείου (Ακτινολογικό µηχάνηµα και εµφανιστήριο ακτινολογικού)»

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: