Επαναληπτικός Διαγωνισμός, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ

Ο Επαναληπτικός Διαγωνισμός, για προμήθεια τεσσάρων (4) οχημάτων Α.μεΑ., σας υπενθυμίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 25/09/2020.

Ενημερωθείτε σχετικά στο παρακάτω link:

https://thessaloniki.gr/leof_amea/