Επιμελητήριο Ημαθίας: Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ  01/2021

 

Ανακοινώνουμε ότι τΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΠΔΔ διενεργεί (κάτω  των ορίων) ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό, για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

 

Αριθμός Διακήρυξης: 01/2021

 

Προϋπολογισμός:  69.700,00 € οι υπηρεσίες κατάρτισης απαλλάσσονται του ΦΠΑ

 

 Η σύμβαση : «Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ 2929/04-06-2020. και έχει λάβει κωδικό MIS 5056519. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

 

Αντικείμενο: Η παροχή μιας δέσμης συνεκτικών ενεργειών Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 100 ανέργους, ωφελούμενους, που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Βέροιας, για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισής τους. Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και θα εκπαιδευθούν σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας με έμφαση στον τουρισμό και τον πολιτισμό.

 

Περιγραφή:

Ενέργεια 1. Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού για 100 ωφελουμένων 3 ώρες για τον καθένα,

Ενέργεια 2. Επαγγελματική κατάρτιση 100 ωφελούμενων 80 ωρών ανά ωφελούμενο

Ενέργεια 3. Πιστοποίηση 100 ωφελουμένων

 

Τόπος Παράδοσης:  Βέροια    

 

Γλώσσα:  Ελληνική

 

Κωδικός CPV: 8050000-9 Υπηρεσίες κατάρτισης

 

ΚΩΔΙΚΟΣ NUTS: EL121001

 

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει μετά από 12 μήνες. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν νομίμως επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι με την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.

 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

 

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς:  12 μήνες από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών

 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού χιλίων τριακοσίων ενενήντα τέσσερα ευρώ (1.394,00 €).

 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

 

Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η  διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την 22/07/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται εκπρόθεσμες.

 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, την 28/07/2021 ημέρα Τετάρτη. και ώρα 11:00, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στα γραφεία του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ , ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3, ΒΕΡΟΙΑ .Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 22/07/2021  και ώρα 15:30

 

Το πλήρες τεύχος της Διακήρυξης καθώς και τα συνημμένα τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. καθώς και στην ιστοσελίδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ : https://www.icci.gr

    

Διαδικασίες προσφυγής:

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής

ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΘΗΒΩΝ 196-198

ΑΘΗΝΑ 18233 ΕΛΛΑΔΑ

Τηλέφωνο: +30 2132141216

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procurement.gr

Φαξ: +30 2132141229

Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.aepp-procurement.gr

 

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:  Σύμφωνα με το άρθρο 361 του Ν.4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης.

 

Πληροφορίες παρέχονται όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ. στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΠΔΔ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 3 ΒΕΡΟΙΑ , τηλ. 2331024734   Φαξ 2331025330  και e-mail : chamimat@otenet.gr

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

                                                                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ