Επιμελητήριο Ημαθίας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως ισχύουν σήμερα
2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2023,
3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 22/18-4-2023 για
την προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4
4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 98/10-5-2023 (ΑΔΑ: Ε9ΥΞ469ΗΛΚ-Ρ2Ε) που βαραίνει
τον ΚΑΕ 1731.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χαρτιού Α3 και Α4, για τις
ανάγκες του Επιμελητηρίου Ημαθίας και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά
για την εν λόγω προμήθεια.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.