ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ(TONER)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ(TONER)

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

1899

CPV:

30125110-5

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

100,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

30/6/2021

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2021,
  3. Την ανάγκη για την προμήθεια μελανιών για τους εκτυπωτές του Επιμελητηρίου,
  4. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 7/31-5-2021,
  5. Την έγκριση της δέσμευσης της δαπάνης για το ποσό των 100,00€ με ΑΔΑ Ψ61Ε469ΗΛΚ-7Ρ6

Το Επιμελητήριο Ημαθίας σας καλεί να αποστείλετε στα γραφεία του, Κεντρικής 3 – 59132 Βέροια, το αργότερο έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 12:00,

την οικονομική σας προσφορά για την προμήθεια 4 (τεσσάρων) toner για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας  για τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας στην οδό Κεντρικής 3, Βέροια, με προϋπολογισθέν ποσό 100€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ HPLASERJETP1566

2 TEMAXIA

 

TONER ΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ SAMSUNG SCX 3400

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος,

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Σχετικά Αρχεία: