Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισµός για την «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του Νοσοκοµείου (Ο.Π.Σ.Σ.Ν)»

Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισµός για την «Σύναψη ετήσιας σύµβασης συντήρησης και υποστήριξης ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος του Νοσοκοµείου (Ο.Π.Σ.Σ.Ν)»

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.

Σχετικά Αρχεία: