Η Στρατηγική Marketing σε 7 βήματα (marketing strategy)

Η Στρατηγική Marketing, αναγκαίο εργαλείο σήμερα για την επίτευξη στόχων τόσο Ιδιωτικών όσο και Δημόσιων Φορέων, Επιμελητηρίων και Οργανισμών, συμπυκνώνεται στο ακόλουθο Μοντέλο των 7 Βημάτων.

ΤΑ 7 ΒΗΜΑΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MARKETING :

 1. Kατανόηση & Μελέτη πολίτη/πελάτη/καταναλωτή: Μελέτη και κατανόηση του προφίλ, των χαρακτηριστικών, των αναγκών και του lifestyle του πολίτη/πελάτη/καταναλωτή. Κατόπιν γίνεται ο διαχωρισμός του κοινού-στόχου μας σε διαφορετικές ομάδες (segmentation & target marketing και αποφασίζεται με ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά σε ποια τμήματα πολιτών/πελατών/καταναλωτών θα απευθυνθεί ο Οργανισμός (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) για την υπηρεσία ή το προϊόν του.
 2. Ανάλυση Αγοράς/Αναλύση Περιβάλλοντος: Η γνώση του περιβάλλοντος και της αγοράς στην οποία λειτουργεί ο Οργανισμός, καθώς και των παραγόντων που τον επηρεάζουν εντός ή και εκτός (SWOT & PESTEL Αναλύσεις εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος), βοηθούν στην κατανόηση του τι τον επηρεάζει και πως, ώστε να χαραχθεί μια αποτελεσματική στρατηγική «πλεύσης» που θα οδηγήσει στην επιτυχία και επίτευξη των Στόχων που έχουν τεθεί.
 3. Ανάλυση Ανταγωνισμού: Η μελέτη και ανάλυση του ανταγωνισμού είναι απαραίτητη ενέργεια για τη χάραξη μια αποτελεσματικής στρατηγικής marketing και την επιθυμητή επίτευξη στόχων, ιδιαίτερα για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και στην περίπτωση δημοσίων Φορέων που συναλλάσσονται με τους πολίτες και ενδιαφέρονται για την προβολή και προώθηση της εικόνας τους.
 4. Ορισμός των 4P του Μίγματος Marketing: Απαραίτητο για τη χάραξη μια αποτελεσματικής στρατηγικής είναι και ο ορισμός και μελέτη του προϊόντος, της τιμής του, της τοποθέτησής του και τέλος της προώθησής του, δηλαδή των λεγόμενων 4P (Product-Price-Place-Promotion) καθώς θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα:
 • Ποιο είναι το προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρεται;
 • Σε ποια τιμή πρέπει να προσφερθεί; (ακόμη και αν οι υπηρεσίες είναι δωρεάν σε περίπτωση δημόσιου φορέα, έχουν τελικά κάποιο κόστος άρα και κάποια «τιμή» και πρέπει αυτό να υπολογιστεί).
 • Μέσα από ποια Κανάλια Διανομής θα διατεθούν τα προϊόντα/ υπηρεσίες;
 • Και τέλος με ποιο τρόπο θα ενημερωθεί ο πελάτης/ αποδέκτης για το προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρεται;
 1. Καθορισμός Θέσης στην Αγορά:  Ως συνέχεια της μελέτης της Αγοράς και του Ανταγωνισμού πρέπει να οριστεί με διάφορα κριτήρια (Ποιότητας, Τιμής, κλπ) η θέση του Οργανισμού στην Αγορά/Κοινωνία σε σχέση πάντα με τον ανταγωνισμό, χρησιμοποιώντας χάρτες τοποθέτησης (positioning maps) οι οποίοι θα εμφανίζουν τη θέση του σε σχέση με τα οριζόμενα κριτήρια.
 2. Ορισμός Προυπολογισμού: Βασικό Εργαλείο επίτευξης στόχων ο προϋπολογισμός που επιτρέπει να γίνει η εκτίμηση των αναγκαίων πόρων που είναι απαραίτητοι για την επίτευξη των στόχων του Οργανισμού. Με βάση τον προϋπολογισμό ίσως χρειαστεί να γίνει αναδιάταξη προτεραιοτήτων ή εκτέλεσή με λιγότερο budget.
 3. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ: Με δεδομένο ότι ακόμη και η καλύτερη Στρατηγική εάν δεν εκτελεστεί ορθά και με αποτελεσματικό πλάνο μπορεί τελικά να αποτύχει, το εκτελεστικό πλάνο πρέπει να γίνεται με προσοχή και ακρίβεια ώστε τελικά να επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, χρησιμοποιώντας Τακτικές Εκτέλεσης-Χρονοδιαγράμματα- και τέλος KPIs δηλ. Key Performance Indicators (Δείκτες απόδοσης), βάσει των οποίων γίνεται η αξιολόγηση του επιτευχθέντος αποτελέσματος.