Μετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά»

Γνωστοποίηση Μετάθεση της ημερομηνίας  διενέργειας  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ κάτω των Ορίων, για την προμήθεια: «Ψηφιακών Ανιχνευτών για την αναβάθμιση των ακτινολογικών μηχανημάτων του Κλασσικού Ακτινολογικού σε ψηφιακά», για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.

 

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: