Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού ΑΛΜΜΕ

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων φρούτων  στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Κολομβία».

 

1.              Αναθέτουσα Αρχή: Η «Αγροτική εταιρική σύμπραξη – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε» με έδραστην Κουλούρα Ημαθίας, Τ.Θ. 51, Βέροια, 59100, και τηλέφωνο επικοινωνίας +30 23310 97700.

2.              Αντικείμενο Του Διαγωνισμού: Η επιλογή ενός Εκτελεστικού Οργανισμού για την εκτέλεση του συνόλου των δραστηριοτήτων της Πρότασης με τίτλοΕνέργειες Ενημέρωσης και προώθησης κονσερβοποιημένων φρούτων στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αίγυπτο και την Κολομβία στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1831 της Επιτροπής και του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΚ) 2015/1829 της Επιτροπής. Εάν το προτεινόμενο πρόγραμμα δεν γίνει αποδεκτό από την ΕΕ, ο διαγωνισμός θα θεωρηθεί άκυρος και, στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υπόκεινται σε αιτήσεις ή / και ζητήματα ζημίας.

3.              Προϋπολογισμός Έργου: 2.096.836,20 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.        

4.              Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: : Ηνωμένο Βασίλειο, Αίγυπτος, Κολομβία

5.              Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (ή ένωση / κοινοπραξία αυτών) που ασκούν υπηρεσίες προώθησης, διαφήμισης, μάρκετινγκ και συμβουλευτικής και λειτουργούν νόμιμα σε κάποιο από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 2513/1997).

6.              Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

7.              Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

8.              Διάρκεια της Σύμβασης: 36 μήνες.

9.              Το τεύχος της διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεταιστους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία της Αγροτικής εταιρικής σύμπραξης – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε, η οποία εδρεύει στην Κουλούρα Ημαθίας, Τ.Θ. 51, Βέροια, 59100 και από το email: almme@otenet.grμε Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Αλαγκιοζίδη Πέτρο από τις 9:00 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως, με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία, θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10.           Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία της Αγροτικής εταιρικής σύμπραξης – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε  στην Κουλούρα Ημαθίας, Τ.Θ. 51, Βέροια, 59100, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή ταχυμεταφορά μέχρι την Τρίτη, 26 Απριλίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι.

11.           Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών : Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. στην έδρα της Αγροτικής εταιρικής σύμπραξης – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.  

12.           Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: έξι μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

13.           Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

14.           Γλώσσα του Διαγωνισμού και κατάθεσης των προσφορών: Ελληνικά.  

15.           Η Αναθέτουσα Αρχή, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Αγροτικής εταιρικής σύμπραξης – ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε 

 

Γαλάνης Βασίλειος

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

 

Σχετικά Αρχεία: