Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες»

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες»

1. Αναθέτων Φορέας: Ο Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ με την επωνυμία ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ και διακριτικό τίτλο VAENI Naoussa, με έδρα την Επισκοπή, Νάουσα Ημαθίας, Τ.Κ. 59200, και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Πλιάτσικα Ιωάννη.

2. Αντικείμενο: Επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των δραστηριοτήτων του έργου «Προώθηση Οίνου σε Τρίτες Χώρες».

3. Προϋπολογισμός Έργου: Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος, όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμό 1048/242171/12.10.2020 Απόφαση ¨Έγκρισης είναι 1.795.159,22 € και περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων 1.155.247,20 €, την Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων 34.657,42, τις Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων 443.520,00 €, τις Διοικητικές Δαπάνες 46.209,89 και τις αμοιβές του οργανισμού εκτέλεσης 115.524,72 €. Η Μέτρηση των αποτελεσμάτων των Δράσεων, οι Δαπάνες για την υλοποίηση των δράσεων και οι Διοικητικές Δαπάνες δεν θα βαρύνουν τον ανάδοχο και δεν αποτελούν αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός του ανοικτού διαγωνισμού είναι 1.270.771,92 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

4. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών: Στην έδρα του Αναδόχου, του Αναθέτοντος Φορέα και στις χώρες υλοποίησης των ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε ενδιαφερόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση / κοινοπραξία αυτών που ασκούν υπηρεσίες συναφείς με δραστηριότητες υπηρεσιών προώθησης, διαφήμισης και μάρκετινγκ ή/και συμβουλευτικών υπηρεσιών και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε Τρίτες Χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Ν. 513/1997).

6. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.

7. Εναλλακτικές Προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

8. Διάρκεια της Σύμβασης: από την υπογραφή της Σύμβασης έως 31 Αυγούστου 2023.

9. Το τεύχος της Διακήρυξης του Διαγωνισμού διατίθεται στους ενδιαφερόμενους από τα γραφεία του Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ και με Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον κ. Πλιάτσικα Ιωάννη, τηλ: +30 2332 044274 & 044597; email: info@vaeni.gr από τις 7:30 π.μ. – 15:00 μ.μ. κατά τις εργάσιμες μέρες, έως και πέντε (5) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Συμπληρωματικές πληροφορίες που έχουν ζητηθεί εγκαίρως με επιστολή θα απαντηθούν σε κάθε περίπτωση το αργότερο 5 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

10. Οι προσφορές υποβάλλονται στα γραφεία Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ με έδρα την Επισκοπή, Νάουσα Ημαθίας, Τ.Κ. 59200, είτε ιδιοχείρως, είτε με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά, ως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

11. Ημερομηνία, ώρα και τόπος αποσφράγισης προσφορών: ημέρα Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ., στα γραφεία του Α.Α.Ο.Σ. ΒΑΕΝΙ ΝΑΟΥΣΑ.

12. Νομική Μορφή Αναδόχου: Ο ανάδοχος μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ορίζεται μέσα στη διακήρυξη. Η Ένωση/Κοινοπραξία δεν υποχρεούται να περιβληθεί ιδιαίτερης νομικής μορφής προκειμένου να υποβάλει προσφορά.

13. Περίοδος κατά την οποία ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του: 90 (ενενήντα) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

14. Κριτήρια αξιολόγησης προσφορών και ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

15. Γλώσσα του Διαγωνισμού: Ελληνική.

16. Ο Αναθέτων Φορέας, εφόσον συντρέχει λόγος, διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της διαδικασίας σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο μέχρι την κατακύρωση, χωρίς αυτό να γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα στους συμμετέχοντες.

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της Ένωσης Νομικών Προσώπων

Φουντούλης Γεώργιος