Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ:96Ν47ΛΛ-ΔΟ6

Συνημμένη θα βρείτε την Περίληψη Διακήρυξης με ΑΔΑ:96Ν47ΛΛ-ΔΟ6, που αφορά την παροχή γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Κοπή χόρτων και επικίνδυνων δέντρων-Απομάκρυνση ανεπιθύμητης βλάστησης και καθαρισμός δρόμων και πρανών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ημαθίας»

CPV: – 77312000-0 (Υπηρεσίες εκκαθάρισης από αγριόχορτα), 77312000-1 (Υπηρεσίες εξόντωσης ζιζανίων), 77341000-2 (Κλάδεμα δέντρων), 77342000-9 (Κλάδεμα θάμνων), 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων), προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ 24%), προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης καθώς και των λοιπών τευχών δημοπράτησης διατίθεται στον διαδικτυακό τόπο www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: Α/Α 160220 καθώς επίσης και στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://imathia.pkm.gov.gr και εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

https://imathia.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=214&proclid=5277

 

Σχετικά Αρχεία: