Περίληψη διακήρυξης του υπ΄ Αριθμ: 94/21 Δγσμού.

Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις (Ανακοίνωση Διακήρυξης του Υπ΄ Αριθ.: 94/21 Διαγωνισμού)

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει με το (β) σχετικό, σχετικό, ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, σχετικά με την προμήθεια βασικών α’ υλών αντιμονίου (17.281 κιλών) για κάλυψη αναγκών του προγράμματος κατασκευής συσσωρευτών έτους 2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: διακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ ευρώ (241.935,48 €), χωρίς ΦΠΑ. Αριθμός Διαγωνισμού: 94/21 και αριθμός διακήρυξης: 94. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς, ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Έναρξη υποβολής προσφορών η 23 Δεκ 21, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00. Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης των προσφορών η 17 Ιαν 22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. Αποσφράγιση των προσφορών η 21 Ιαν 22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00. Διευκρινήσεις και πληροφορίες παρέχονται καθημερινά (από 08:00 έως 14:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών) στο τηλέφωνο 210 348 3224 και ΦΑΞ: 210 3454603. Υπεύθυνος επικοινωνίας, Υπολοχαγός (ΤΧ) Νικόλαος Σπυράκης (email: asdysdpm@otenet.gr)

Σχετικά Αρχεία: