Περίληψη της αριθμ 2/2022 διακήρυξης του Ανοιχτού Ηλ.Διαγωνισμού του Νοσοκομείου Βέροιας

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας κατόπιν της αριθ.34/30-12-2022 (θέμα 4ο) Πράξης του Δ.Σ. του Γ.Ν. Ημαθίας,

ε π α ν α π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι

Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια δύο (2) «Ψηφιακών Ακτινολογικών Συγκροτημάτων με πενταετή συντήρηση» – (CPV: 33111000-1) για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (455.000,00€) με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 31-1-2022 και ώρα 08:00 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 9-3-2022 και ώρα 17:00.

Ημερομηνία Ηλεκτρονικής αποσφράγισης: 16-3-2022 και ώρα 12:30 στο Γραφείο Προμηθειών της Υγειονομικής Μονάδας Βέροιας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία εκδόσεων της Ένωσης. Ο συστημικός αριθμός του ηλεκτρονικού διαγωνισμού της διακήρυξης είναι 154457. Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016).

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις / κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της υπό ανάθεση προμήθειας.

Οι Προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα (360) ημέρες, προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Βέροιας, Περιοχή Ασωμάτων, Τ.Κ. 59100, αρμόδιος υπάλληλος: Απόστολος Πασιόπουλος,, Τηλ.2331351157.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.verhospi.gr).