ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – Προώθηση μεταποιημένων φρούτων σε τρίτες χώρες– Ρωσία και Λευκορωσία

Προώθηση μεταποιημένων φρούτων σε τρίτες χώρες– Ρωσία και Λευκορωσία

 

Το Δίκτυο Ελληνικών Κονσερβοποιείων Φρούτων Α.Ε. (Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε.) διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές για την ανάδειξη οργανισμού/ων εκτέλεσης με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά για το πρόγραμμα Peach Flavors 874778 (Προώθηση μεταποιημένων φρούτων σε τρίτες χώρες– Ρωσία και Λευκορωσία) το οποίο έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση σύμφωνα με την εκτελεστική απόφαση της ΕΕ C(2019) 7432/21.10.2018 final, στα πλαίσια του Κανονισμού (EE) 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Κανονισμών (ΕΕ) 2015/1829 και 2015/1831 της Επιτροπής.

Η διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος είναι τρία (3) χρόνια και ο προϋπολογισμός του έργου προς ανάθεση είναι 1.435.454 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία της Δ.ΕΛ.ΚΟ.Φ. Α.Ε. (Κοπανός Ημαθίας, Ν. Ημαθίας) μέχρι την Τρίτη 03 Μαρτίου 2020, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 12.00.

Περίληψη του διαγωνισμού έχει δημοσιευθεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Tο πλήρες τεύχος του Διαγωνισμού, διατίθεται ηλεκτρονικά μέχρι και 10 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δωρεάν. Για τυχόν πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Ολυμπία Αποστόλου (τηλ: 30 2332043237)), κατά τις εργάσιμες ώρες (9 π.μ. έως και 2 μ.μ.) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: sales@delcof.gr

Σχετικά Αρχεία: