ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ 04/2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜ 04/2022 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

Ανακοινώνουμε ότι τo ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΠΔΔ διενεργεί ηλεκτρονικό, ανοικτό διαγωνισμό (άνω των ορίων), για την
επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών του έργου: «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ», με κριτήριο αξιολόγησης
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.
Αριθμός Διακήρυξης: 04/2022
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 172401
Προϋπολογισμός: 220.320,00 € οι υπηρεσίες κατάρτισης απαλλάσσονται του ΦΠΑ
Η σύμβαση Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανέργων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης»» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» με βάση την
απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4091/18-08-2021 (4-10-2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και την 1η τροποποίηση της
Πράξης με αρ.πρωτ. 4805-20/10/2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5073391. Η παρούσα σύμβαση
χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.
Αντικείμενο: Αντικείμενο της Δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων
με στόχο την υποστήριξη 90 ανέργων για τη δημιουργία επιχειρηματικής /επαγγελματικής δραστηριότητας στον δευτερογενή
και στον τριτογενή τομέα. Στόχοι της παρέμβασης, είναι: η προετοιμασία ανέργων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.
Κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων, μέσω της επανακατάρτισης τους.

 

ΩΤΙ1469ΗΛΚ-ΕΚΞ 5073391 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΕΡΓΟΙ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΕΡΓΟΙ 5073391 22PROC011511624