ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 3135/21-

01-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΥ7ΟΡ1Ο-6ΟΔ) Απόφασης διενέργειας,

Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (cpv:

24455000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ

(207.336,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την κάλυψη των αναγκών

των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για δύο (2) έτη.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Πέμπτη, 27-01-2022 και ώρα

18:00μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: Τετάρτη, 16-02-2022 και

ώρα 18:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: Πέμπτη, 17-02-2022 και ώρα 11:00 π.μ.

Ημερομηνία αποσφράγισης: Πέμπτη, 17-02-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον

αρμόδιας Επιτροπής.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Ο συστημικός αριθμός της διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι : 146259.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/ 2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016), όπως τροποποιήθηκε και

ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή

συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι οικονομικοί φορείς (προσφέροντες) οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση

Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσού ίσο με το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Εφόσον ο υποψήφιος καταθέτει προσφορά για ορισμένα από τα ζητούμενα είδη (υποχρεωτικά στο

σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας αυτών) η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να καλύπτει το ποσοστό

που αναλογεί στην προϋπολογιζόμενη αξία αυτών, όπως αναφέρεται στον πίνακα του Παραρτήματος I της

διακήρυξης.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες, προθεσμία που

αρχίζει από την επόμενη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Πληροφορίες από το Τμήμα Προμηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Δ/νση: Αριστοτέλους 16,

Τ.Κ. 54623, αρμόδια υπάλληλος: Ιφόγλου Ευδοξία, Τηλ.2313/327867, e-mail: promithies@4ype.gr.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή και από την ιστοσελίδα της

Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr).

Σχετικά Αρχεία: