Ημέρα: 2 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕ.06/2022: Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

ΔΕ.06/2022: Ανοικτός Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή για Κάλυψη Αναγκών του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο…..

Δ.6/2022: Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).

 Δ.6/2022:  Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Συστήματος Κλήσης Νοσηλευτή-τριας 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 154241).
 
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο…..

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ/Κ.Δ.Τ.Υ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της ΣΥΜΒΑΣΗΣ
www.astynomia.gr            ΚΑΙ                https://diavgeia.gov.gr/
 
Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Πλειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ανταλλάγματος, για την παραχώρηση άχρηστων υλικών της Ελληνικής Αστυνομίας, …..

Η Υπ’ Αριθ. 6/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης)

Η Υπ’ Αριθ. 6/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης)
 
Διακηρύσσουμε
(α/α ΕΣΗΔΗΣ 145813)
Ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό «ανοιχτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Αναλώσιμα έγχυσης) CPV: 33194120-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα μία χιλιάδων οκτακο…..

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
 
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 3135/21-
01-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΥ7ΟΡ1Ο-6ΟΔ) Απόφασης διενέργειας,
Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια «ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ» (cpv:
24455000-8), προϋπολογισθείσας δαπάνης διακοσίων επτά χιλιάδων τριακοσίων τριάντα έξι ευρώ
(207.336,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (6%) και…..

Η Υπ’ Αριθ. 4/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές συσκευές)

Η Υπ’ Αριθ. 4/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές συσκευές)
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο
 …..

Η Υπ’ Αριθ. 5/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες)

Η Υπ’ Αριθ. 5/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικές προμήθειες)
 
Λεπτομέρειες στο επισυναπτόμενο αρχείο…..

Η Υπ’ Αριθ. 3/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικά αναλώσιμα)

Η Υπ’ Αριθ. 3/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικά αναλώσιμα)
 
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο…..

Η Υπ’ Αριθ. 2/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικά βοηθήματα)

Η Υπ’ Αριθ. 2/2022 Διακήρυξη Διαγωνιστικής Διαδικασίας, Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού, Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια λοιπών υγειονομικών αναλώσιμων (Ιατρικά βοηθήματα)
 
Λεπτομέρειες θα βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο…..

Περιλήψη της με αριθμό 03/2022 διακήρυξης για την “Προμηθεία Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργία Βιομηχανικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού”

Περιλήψη της με αριθμό 03/2022 διακήρυξης για την “Προμηθεία Αντιδραστηρίων και Αναλώσιμων για τη διενέργία Βιομηχανικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού”
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. πρωτ. 56314/31-12-
2021 (ΑΔΑ: ΩΝΖΥΟΡ1Ο-ΥΞ5) Απόφασης διενέργειας,
Προκηρύσσει
Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την «Προμήθεια …..