ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 08 / 2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 14093/29-03-2022 (ΑΔΑ: 6ΧΣΠΟΡ1Ο-0ΦΟ) Απόφασης διενέργειας, Προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την «Προμήθεια Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια Αιματολογικών εξετάσεων (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (cpv: 33696200-7, Αντιδραστήρια Αιματολογικών Τεστ) για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.πε. Μακεδονίας και Θράκης για δύο (2) έτη, προϋπολογισθείσας δαπάνης 521.520,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής,, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης 260.760,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Ημερομηνία αποστολής στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. στις 04-04-2022 Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα : ΤΕΤΑΡΤΗ, 06-04-2022 και ώρα 18:00μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: ΔΕΥΤΕΡΑ, 09 05-2022 και ώρα 18:00 μ.μ. Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής έντυπων προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ, 12-05-2022 και ώρα 14:00 μ.μ. Ημερομηνία αποσφράγισης: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 13-05-2022 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Υπηρεσίας ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Σχετικά Αρχεία: