Πραγματοποιήθηκε η ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ».

Δελτίο Τύπου

s_120312_ekd_metafores_01_F5180.jpgΠραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2012 και ώρα 6:30 μμ, στην Αίθουσα  Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ». Την εκδήλωση διοργάνωσε το Επιμελητήριο Ημαθίας, μέλος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, που είναι εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013(ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΦΕΠΑΕ , με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

Την παρουσίαση του παραπάνω επιδοτούμενου προγράμματος έκανε το στέλεχος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κος Δημήτριος Γιαλόγλου. Όπως μεταξύ των άλλων ανέφερε:

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι:

s_120312_ekd_metafores_02_F5252.jpgα) Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στους τομείς των αμιγώς χερσαίων εμπορευματικών οδικών μεταφορών (διεθνών και μη) και οι οποίες ταξινομούνται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους το αργότερο μέχρι την 30/9/2010.

β) Νέες, νεοσύστατες και υπό σύσταση Μικρές Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις και μεσαίες (start-up επιχειρήσεις)

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι προς ένταξη επιχειρήσεις, όπως:

s_120312_ekd_metafores_03_F5285.jpgΈχουν δραστηριότητα ή επιθυμούν να αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία ταξινομείται στον επιλέξιμο κλάδο (ΚΑΔ) του προγράμματος «49.4 Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων και υπηρεσίες μετακόμισης» , να έχουν έδρα στην Ελλάδα, να πληρούν τις απαιτήσεις του Ν. 3887/2010 και των σχετικών τροποποιήσεων αυτού, να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, να μην εκκρεμεί σε βάρος τους  ανάκτηση ενίσχυσης, να μην είναι προβληματική, να λειτουργούν νόμιμα, ο αιτούμενος προϋπολογισμός και οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών του επιχειρηματικού σχεδίου να συμφωνούν με τα οριζόμενα στον παρόντα Οδηγό κ.λ.π.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται σε 30 εκ. € ενώ για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 9.000.000 €. Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα προϋπολογισμού από 30.000 € έως 180.000 €. και μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 180.000 € μόνο στην περίπτωση που υπάρχει απόκτηση νέου οχήματος με προδιαγραφές που υπερβαίνουν τα κοινοτικά πρότυπα.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν:

  • Κτιριακές εργασίες
  • Επενδύσεις σε πάγια
  • Αγορά οικοπέδου
  • Δαπάνες σε ΑΠΕ και προμήθεια εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας
  • Αγορά τεχνογνωσίας, λογισμικό, πληροφοριακά συστήματα κλπ
  • Δαπάνες για τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ, Βιοτεχνικά Πάρκα
  • 'Αυλες δαπάνες

Η Δημόσια Χρηματοδότηση  διαμορφώνεται στο 70% για τις δαπάνες που θα ενισχυθούν από τον κανονισμό ήσσονος σημασίας (De minimis aid) ενώ για τις δαπάνες που θα υλοποιηθούν με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 800/2008 ανέρχεται σε ποσοστό 25% για τις νεοσύστατες μικρές επιχειρήσεις (άρθρο 14) και 45% της συνολικής τους αξίας για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (άρθρα 19 & 40).

Η διάρκεια κάθε έργου είναι 18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Τη διαχείριση του προγράμματος έχουν η ΕΥΔ-ΕΠΑΕ και ο ΕΦΕΠΑΕ.

Επίσης ο κ. Γιαλόγλου αναφέρθηκε στα κριτήρια αξιολόγησης και πως θα μπορέσει ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη δυνατόν βαθμολογία, πως γίνονται οι πληρωμές προς τους προμηθευτές και θέματα που αφορούν την χρηματοδότηση της επένδυσης.

Μετά την παρουσίαση του προγράμματος δόθηκαν απαντήσεις σε ερωτήματα των παρευρισκομένων σε σχέση με το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων είναι η 2η Απριλίου 2012, ενώ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν/αποσταλλούν σε έντυπη μορφή, το αργότερο έως 7 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Επιμελητήριο Ημαθίας, τηλέφωνο 23310-29774 ή στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ τηλέφωνο 2310-480000.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο ({Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)}, ΠΕΠ Μακεδονίας – Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής).