Προδημοσίευση Νέων Δράσεων στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”/ΕΣΠΑ 2021-2027

Την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 προδημοσιεύτηκαν δύο δράσεις στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”/ΕΣΠΑ 2021-2027.

Ειδικότερα προδημοσιεύτηκαν οι Δράσεις:

α) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 160.000.000€.  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.

β) «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  η οποία αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 190.000.000€.  Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο. Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.