Προκήρυξη αγοράς καψυλίων της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας

Προκήρυξη αγοράς καψυλίων της Στρατιωτικής Αστυνομίας της Πολιτείας του Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας

Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε το κείμενο της προκήρυξης, καθώς και υπόδειγμα υποβολής πρότασης (στα πορτογαλικά).

Σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής, ενδεχόμενες προτάσεις πρέπει α) κατατίθενται εγγράφως, συμπληρωμένες χωρίς σβησίματα, διορθώσεις ή μουντζούρες, β) να φέρουν μονογραφή του/της εκπροσώπου της εταιρείας σε όλα τα φύλλα του και υπογραφή στο τελευταίο (εάν η πρόταση σταλεί μέσω e-mail, μπορεί να παραληφθεί η υπογραφή), γ)  να αναγράφεται σε αυτές η επωνυμία της εταιρείας και ο αριθμός φορολογικού μητρώου της, δ) να αναγράφεται σε αυτές περίοδος ισχύος της προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εξήντα ημερών, ε) να κατατεθούν εντός δέκα ημερών. Η κατάθεση προτάσεων δηλώνει αποδοχή όλων τον όρων που καθορίζονται στα συνημμένα αρχεία, εκτός εάν υπάρξει εκπεφρασμένη αντίρρηση. Οι προτάσεις μπορούν να κατατεθούν και ψηφιακά, στο e-mail: pesquisademercado_dpl@pmerj.rj.gov.br. Διευκρίνιση τυχόν αποριών μπορεί να γίνει τηλεφωνικώς στο +55 21 2333-2699 και στο +55 21 2333-2697 ή μέσω e-mail, στο pesquisademercado_dlp@pmerj.rj.gov.br.

Σχετικά Αρχεία: