Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των Ορίων Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

……………………………………………………………………

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων και λιπαντικών Δήμου Αλεξάνδρειας και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2021-2022, προϋπολογισμού 2.094.848,50 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV:

09135100-5 (Πετρέλαιο θέρμανσης),

09134200-0 (Πετρέλαιο κίνησης),

09132100-4 (Αμόλυβλη βενζίνη),

09211000-1 (Λιπαντικά).

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42, Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κακαγιάννης Δημήτριος E-mail: kakagiannis@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: GR121

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων του τμήματος.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι: α) η προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης, θέρμανσης) για τις ανάγκες του Δήμου Αλεξάνδρειας, του Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας, β) η προμήθεια υγρών καυσίμων (θέρμανσης) για

τις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας, γ) η προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Αλεξάνδρειας, για τα έτη 2021-2022.

 

Σχετικά Αρχεία: