ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

 

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας  “Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών και αστικού εξοπλισμού σε δύο παιδικές χαρές του Δήμου Αλεξάνδρειας” για εκατόν είκοσι (120) ημέρες, προϋπολογισμού 146.000,00 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% και CPV: 37535200-9. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 42,   Ταχ.Κωδ.: 593 00 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.: 2333350115, Telefax: 2333350159, Αρμόδιος υπάλληλος: Κιρτικίδου Ευθυμία

E-mail: kirtikidou@alexandria.gr, Ιστοσελίδα: http://www.alexandria.gr

Κωδικός NUTS: EL521

Σχετικά Αρχεία: