ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

                             ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙ∆ΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Η ∆ιοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, έχοντας υπόψη: 
1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του αρ. 80 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171 Α/13-11-2017) «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
2. Την 9/2019 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συμβουλίου.
3. Την επείγουσα ανάγκη στελέχωσης των υπηρεσιών της με ένα (1) ειδικό επιστημονικό συνεργάτη, εν όψει των αυξημένων καθηκόντων και αναγκών της. 
Αποφάσισε ομόφωνα να προκηρύξει διαγωνισμό για την πρόσληψη ενός (1) ειδικού επιστημονικού συνεργάτη.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ
 
Υποστήριξη και υποβοήθηση του καθημερινού έργου του Προέδρου και της ∆ιοικητικής Επιτροπής, κάλυψη των αναγκών οργάνωσης και διαχείρισης του Γενικού Εμπορικού Μητρώου, υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας μίας στάσης, αναβάθμιση της παρεχόμενης επιχειρηματικής πληροφόρησης και χειρισμός οποιουδήποτε άλλου θέματος ο Πρόεδρος της ∆ιοικητικής Επιτροπής αποφασίσει προς ανάθεση, στα πλαίσια του Επιμελητηριακού σκοπού.

 

Θα Βρείτε συνημμένη την προκήρυξη για την θέση του ειδικού συνεργάτη στο παρακατω αρχείο pdf.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 2331029774 

email επικοινωνίας: chamimat@otenet.gr