«Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

«Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Βέροιας, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ««Προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του συστήματος τηλεμετρίας δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑΒ έτους 2021» για την κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (€ 74.400,00) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.24% με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, η οποία συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της 23/2021Μελέτης και τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφορές, θα πρέπει να κατατεθούν στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της ΔΕΥΑΒ για την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι την ημέρα του διαγωνισμού, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α.Β. στην οδό Κεντρικής 203 στη Βέροια, την 17/08/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα από 10:00 π.μ. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται και με οποιοδήποτε τρόπο, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα περιέρχονται στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Υ.Α.Β. μέχρι την παραπάνω μέρα και ώρα. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, και σύμφωνα με την από 11-3- 20 ΠΝΠ άρθρο 10 παρ.1 ( μέτρα προστασίας λόγω κορονοϊού).

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Συνεταιρισμοί και Ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα οποία ασκούν επάγγελμα σχετικό με το δημοπρατούμενο αντικείμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά, από το Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Η/Μ εγκαταστάσεων & αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης κ. Χρήστος Σιδηρόπουλος, (τηλ.: 2331078834, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στο email csdeyav@gmail.com).

Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα αναρτηθούν στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Δ.Ε.Υ.Α.Β. (URL) : www.deyav.gr

 

Σχετικά Αρχεία: