Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλώσιμων για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,  ενημερώνει για περιληπτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού (αρ. πρωτ. διακήρυξης 20162/03-06-2024) με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/16 με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ (α/α συστήματος: 352272) και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής ανά τμήμα, για την προμήθεια «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ». Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ