Προμήθεια Κλιματιστικών Μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου

Το Τμήμα Β’ Τεχνικών Προδιαγραφών Μηχανολογικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, της Διεύθυνσης Έρευνας Αγοράς & Τεχνικών Προδιαγραφών, της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων, της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου προτίθεται να διενεργήσει ανοικτό διαγωνισμό για συμφωνία πλαίσιο προμήθειας Κλιματιστικών Μηχανημάτων προσαρμοζόμενων επί τοίχου προς κάλυψη αναγκών φορέων του Δημοσίου, τεσσάρων τύπων: 1) 9000 BTU/h, 2) 12000 BTU/h, 3) 18000 BTU/h και 4) 24000 BTU/h. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ