Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας

Το Τμήμα Προμηθειών, της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης & Υποστήριξης προκηρύσσει Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια μηχανημάτων φυσιοθεραπείας (cpv:
33150000-6, Συσκευές ακτινοθεραπείας, μηχανοθεραπείας, ηλεκτροθεραπείας και κινησιοθεραπείας). Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ