Προμήθεια Νωπών Κρεάτων, Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Κρεάτων για τις ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ Μαγνησίας

Το 4ο Επιτελικό Γραφείο/Ι, της Μεραρχίας Υποστήριξης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», θα προβεί στη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού, για την προμήθεια Νωπών Κρεάτων, Πουλερικών και Παρασκευασμάτων Κρεάτων για τις ανάγκες του Στρατιωτικού Πρατηρίου Βόλου και των εξυπηρετούμενων από αυτό Μονάδων – Ανεξ. Υπομονάδων και Υπηρεσιών της ΠΕ Μαγνησίας. Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ