«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου του δήμου Αλεξάνδρειας

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ»,

για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου του δήμου Αλεξάνδρειας

1.       ΤαπροςπρομήθειαείδηκατατάσσονταιστονακόλουθοκωδικότουΚοινούΛεξιλογίουδημοσίωνσυμβάσεωνCPV : 34928400-2.

 

2.       Προσφορέςυποβάλλονταιγιατοσύνολοτης προμήθειας.

3.       Κριτήριοκατακύρωσηςθαείναιηπλέονσυμφέρουσααπόοικονομικήάποψηπροσφορά,βάσειτιμής.

4.       Αναθέτουσααρχή:ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Είδοςαναθέτουσαςαρχής:Ο.Τ.Α.

Οδός:ΕθνικήςΑντίστασης42,

Ταχ. Κωδ.:59300ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

Τηλ.:2333350109,

Αρμόδιοςυπάλληλος: Δήμητρα Αγγέλη, Κιρτικίδου Ευθυμία

E-mail:aggeli@alexandria.gr,kirtikidou@alexandria.gr

Ιστοσελίδα:http://www.alexandria.gr

ΚωδικόςNUTS:EL521

5.       Οιενδιαφερόμενοιμπορούν ναυποβάλλουνπροσφοράγιατοσύνολοτωνποσοτήτων του διαγωνισμού. Αντικείμενοτηςσύμβασης είναιηπρομήθειακαιεγκατάστασηαστικού εξοπλισμούσύμφωναμετιςΤεχνικές Προδιαγραφέςπου περιλαμβάνονταιστο ΠαράρτημαΙτηςΔιακήρυξης.