ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

0889

CPV:

35111320-4, 24951210-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

372,00 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

9/5/2022 ΚΑΙ ΩΡΑ 13:00

 

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022,
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 22/11-4-2022 για τον ετήσιο έλεγχο και συντήρηση των 29 πυροσβεστήρων του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
  4. Την αναγκαιότητα της ετήσιου ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας
  5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 87/4-5-2022 (ΑΔΑ: 6ΕΦ1469ΗΛΚ-5ΥΚ) που βαραίνει τον ΚΑΕ 0889.
  6. Την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 6/11-4-2022, για την προμήθεια της υπηρεσίας με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του ν. 4412/2016

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης για την υπηρεσία ετήσιου ελέγχου και συντήρησης των πυροσβεστήρων του Επιμελητηρίου Ημαθίας, με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν. 4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία.

 

Ειδικότερα, η υπηρεσία θα περιλαμβάνει :

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μονάδα μέτρησης

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg

17 τεμ.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg

2 τεμ.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 6kg

1 τεμ.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 12kg

1 τεμ.

ΕΛΕΓΧΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ ΦΟΡΗΤΟΥ CO2 5kg

8 τεμ.

ΣΚΟΝΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

78 κιλά

 

*οποιαδήποτε αντικατάσταση ή άλλη βλάβη των εξαρτημάτων  των πυροσβεστήρων, εφόσον χρειαστεί και δεν είναι στην ανωτέρω τιμή, θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με το Επιμελητήριο.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο προσφέρων υποχρεούται να προσκομίσει τυχόν δικαιολογητικά που θα του ζητηθούν από την υπηρεσία.

 

Ο προμηθευτής θα υπόκειται και θα συμμορφώνεται επί ποινή αποκλεισμού του με την εκάστοτε νομοθεσία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Ν. 4412/2016), την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, τους ισχύοντες κανονισμούς υγείας και τους κανονισμούς λειτουργίας του Επιμελητηρίου και στην τήρηση των αναφερόμενων στην προσφορά του.

 

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση των υπό ανάθεση εργασιών και με την έκδοση του τιμολογίου και την έκδοση των αντίστοιχων πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής του Επιμελητηρίου Ημαθίας.

 

Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη την περιγραφή των ως άνω εργασιών, όσο και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους, να καταθέσετε σχετική προσφορά έως και την Δευτέρα 9.5.2022 και ώρα 13:00. Η προσφορά μπορεί να υποβληθεί και ηλεκτρονικά στο mail: chamimat@otenet.gr .

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της Δ.Ε. να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΙΚΑΣ