ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ (2) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας  σύμφωνα με την Απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 6/15-4-2020, προτίθεται να αναθέσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016τις υπηρεσίες συντήρησης των δύο ανελκυστήρων του κτιρίου επί της οδού Κεντρικής 3 στη Βέροια, χρονικής διάρκειας ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης δύο μηνών μετά από νέα απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν την προσφορά τους μέχρι την Δευτέρα 11.5.2020 και ώρα 14.00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3, Βέροια) 

Επινάπτεται το σχετικό έγγραφο.