ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DPO)

κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων (GDPR 2016/679) 

CPV: 79417000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ 3.500,00€(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%)

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας προτίθεται να προβεί στην προμήθεια παροχής υπηρεσιών υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO), κατά τα προβλεπόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR 2016/679), μετη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4112/2016.

Το Επιμελητήριο Ημαθίας, ως Ν.Π.Δ.Δ., υπάγεται εξ ορισμού, στο πεδίο εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία προσωπικών δεδομένων (General Data Protection Regulation, εν συντομία, GDPR), ο οποίος έχει  εφαρμοσθεί άμεσα σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ (χωρίς να απαιτείται εσωτερική νομοθετική εναρμόνιση) στις 25 Μαΐου 2018, και υποχρεούται να ορίσει έναν Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO). Στο Επιμελητήριο δεν υπηρετεί υπάλληλος διαπιστευμένος DPO και ως εκ τούτου η υπηρεσία θα παρασχεθεί από εξωτερικό συνεργάτη. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών (ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.

Ο φάκελος της προσφοράς πρέπει να φέρει την επωνυμία και την διεύθυνση του προσφέροντα, να αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (26/3/2021).

Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται ξεχωριστοί φάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία. Η προσφορά θα περιλαμβάνει:

Α) Τα δικαιολογητικά συμμετοχής της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και θα περιέχει:

Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 παρ. 1, 73 παρ. 2 και 73 παρ. 4 εδ. α και του άρθρου 74 του Ν. 4412/2016, για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου.

Β) Τα Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και περιέχει την τεχνική περιγραφή της προσφερόμενης υπηρεσίας η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα A «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» της παρούσας πρόσκλησης και στην οποία ο προσφέρων θα περιγράφει ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα της προσφερόμενης υπηρεσίας, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Επισημαίνεται ότι θα περιέχονται στο ανωτέρω φάκελο όλα τα αναφερόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά.

Γ) Τα Οικονομικά στοιχεία της προσφοράς (Πρωτότυπα και αντίγραφα) επί ποινή απορρίψεως σε φάκελο με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και θα περιέχει το έντυπο της οικονομικής προσφοράς , σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος A).

Οι τιμές των προσφορών θα δίδονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στο Παράρτημα Α και για το ζητούμενο διάστημα. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ ́ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν και να καταθέσουν τον πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως καθορίζεται στη παρούσα πρόσκληση. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται.

Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Η αποσφράγιση των προσφορών δηλ. η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών και η αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ενιαία και θα συνταχθεί ένα ενιαίο πρακτικό.

Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης είναι ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Επισημαίνεται ότι: Η έκδοση του τιμολογίου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε μήνα.

Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 26/3/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2 μ.μ. στα Γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας, οδός: Κεντρικής 3, ΤΚ 59132, Βέροια, σε σφραγισμένο φάκελο. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 14:30 μ.μ..  

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ