ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 117Α ΤΟΥ Ν.4412/2016

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022,
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 11/10-3-2022 για την προμήθεια τόνερ.
  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 70/14-3-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΗΔ469ΗΛΚ-ΨΡΑ) που βαραίνει τον ΚΑΕ 1899.

 

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τόνερ για τους εκτυπωτές του Επιμελητηρίου με τη διαδικασία του άρθρου 117Α του Ν.4412/2016 και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά.

 

Το κριτήριο επιλογής θα είναι η οικονομικότερη κατατεθειμένη προσφορά στο σύνολο των αναλωσίμων, ικανοποιώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γνήσιων και ανακατασκευασμένων αναλωσίμων των εκτυπωτών έτσι όπως περιγράφονται αναλυτικά (τύπος συσκευών για τις οποίες προορίζονται, σελίδες εκτύπωσης, χρώμα και ποσότητα) στον επισυναπτόμενο πίνακα 1 που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

            Επισημαίνεται ότι η προσφορά σας δεν θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των 1.667,00 € που αφορά το ποσό δέσμευσης για τη συγκεκριμένη δαπάνη. 

Η προμήθεια των αναλωσίμων θα γίνει στην συνολική ποσότητα των τεμαχίων που ορίζει ο επισυναπτόμενος πίνακας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, εφόσον το επιθυμείτε, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση.

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν τις προσφορές τους έως την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2021 και ώρα 13:00 στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας (Κεντρικής 3 – Βέροια 59132). Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: chamimat@otenet.gr. 

 

Πληροφορίες παρέχονται από τα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. – 1:00 μ.μ..