ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

    Σας αποστέλλουμε συνημμένα το (β) σχετικό που αφορά διακήρυξη    διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της  Ανοικτής  Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 30 ημερών (01-30 Ιουν 20).

 

 Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με  ΑΔΑ: ΨΙΥΡ6-Ν1Π και στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ: 20PROC006752228.

 

Χειριστής θέματος, Ανχης (ΕΜ) Γιωτίκας Δημήτριος, Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ, τηλ : 23430-53206, email33mktax@gmail.com

Σχετικά Αρχεία: