ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

 

ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

 

 Το Επιμελητήριο Ημαθίας καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την ασφάλιση του κτιρίου του, που εδρεύει στην Βέροια στην οδό Κεντρικής 3,με ασφαλιστήριο συμβόλαιο  Ασφαλιστικής Εταιρίας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα, για την κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι πυρκαγιάς, πτώσης κεραυνού, πτώσης αεροσκαφών, ευρείας έκρηξης, φωτιάς από δάσος, καπνού, αστικής ευθύνης για υλικές ζημιές, καιρικών φαινομένων, κλοπής, διαρρήξεων, κακόβουλων ενεργειών, θραύσης υαλοπινάκων, αποκομιδής συντριμμάτων και βραχυκυκλώματος , για ένα (1) έτος, με κριτήριο κατακύρωσης να αποτελεί η χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

 

 Η αξία του κτιρίου εκτιμάται στα 1.100.000 ευρώ και το συνολικό του εμβαδόν είναι 1100τμ ( 275τμ ο κάθε ένας από τους 3 ορόφους και το υπόγειο). Η αξία του περιεχομένου εκτιμάται στις 300000€ ( έπιπλα γραφεία ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές p/c κλιματισμός  θέρμανση κτλ).

 

 Συνολικό ασφαλισμένο κεφάλαιο 1.400.000

 

 Η παρούσα δαπάνη θα καλυφθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του φορέα (Κ.Α. 0892).

 

 Τα προς προμήθεια αντικείμενα κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 66510000-8.

 Σημειώνεται ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού , κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

 

 

 Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ (ή της επιτροπής διαγωνισμού, αν έχουμε συστήσει)  να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους μετέχοντες.

 

 Δίνεται η δυνατότητα στους υποψήφιους αναδόχους να επισκεφθούν τους χώρους του Επιμελητηρίου κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με την κα Αμυγδαλιά Μαυροπούλου και την κα Μαρία Ζουμπουλίδου (τηλ 2331024734).

 

 Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ημαθίας ( Κεντρικής 3, 2ος όροφος )από την Δευτέρα 19/8/2019 μέχρι την Παρασκευή 23/8/2019 και ώρα 15:00.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ