• ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ κατάθεσης προσφοράς για την προμήθεια Υλικών για Μ.Ε.Θ. (KAE 1311) για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. (ΑΔΑ : 6Ι934690ΒΞ-Κ1Ω)

Tο Γ. Ν. Ζακύνθου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις: -του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», –του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού -της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», -του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ …», -του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”, -του π.δ 80/2016 (Α΄ 145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, -της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ καθώς και – Την υπ. αριθμ. πρωτ. 56/3-12-2021, θέμα 2ο ΕΗΔ, (ΑΔΑ: Ψ6ΑΖ4690ΒΞ-2ΩΓ) απόφαση του Δ.Σ. του Γ.Ν.Ζ., έγκρισης της διαδικασίας κατάθεσης προσφορών, μετά από πρόσκληση μας προς κάθε ενδιαφερόμενο. – Την έκθεση ανάληψης δαπάνης: 0/1752, 1168/0, ΑΔΑ:9ΨΡΨ4690ΒΞ-ΩΚ6, Ποσού:100,00 € (για το 2021) – Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας