ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υπηρεσία υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στα social media, για ένα έτος» ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

«Υπηρεσία υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας

στα social media, για ένα έτος»

ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΚΑΕ :

0851

CPV:

79341200-8

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΗΣΑ ΔΑΠΑΝΗ :

11.160,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

29/4/2022και ώρα 13.00

 

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2022,
  3. Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο πρακτικό Νο 6/11-4-2022 για την προμήθεια υπηρεσίας υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στα socialmedia, για ένα έτος
  4. Την Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 547/19-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΓΞ6469ΗΛΚ-18Ο) ποσού 11.160,00 που βαραίνει τον ΚΑΕ 0851 για τα έτη 2022 και 2023
  5. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 80/19-4-2022 (ΑΔΑ: 9ΡΘΑ469ΗΛΚ-9Α6) ποσού 7.440€ που βαραίνει τον ΚΑΕ 0851 για το έτος 2022

 

Σας καλεί να υποβάλλετε την προσφορά σας για την: «Υπηρεσία υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στα social media, για ένα έτος», που αφορά :

 

 

  • Διαχείριση λογαριασμών FB/IG με 2 post / εβδομάδα
  • Δημιουργία πρωτότυπου εικαστικού υλικού
  • Επιμέλεια ανακοινώσεων, δελτίων τύπου κλπ.
  • Σταθερή υποστήριξη για κάθε θέμα & προβολής επικοινωνίας
  • Διάθεση 10% του budget για χορηγούμενες αναρτήσεις

 

  

Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, να μας αποστείλετε δείγμα από προηγούμενες δουλειές, σχετικά με: τη δημιουργία πρωτότυπου εικαστικού υλικού και επιμέλεια ανακοινώσεων, δελτίων τύπου.

 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ημαθίας, βάσει της τιμής και της ποιότητας του δείγματος της δουλειάς.

 

 

Επιπλέον, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016,  τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

Α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου 

Θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του.

Η υποχρέωση αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο
εκπρόσωπο.

Β. Φορολογική ενημερότητα

 

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα

 

Δ. Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας

Θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

 

 

Ε. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομίμου εκπροσώπου.

 

Το Επιμελητήριο δε δεσμεύεται για την συμβατική ανάθεσης της Υπηρεσίας και δικαιούται με αιτιολογημένη γνώμη της ΔΕ να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει τη διαδικασία χωρίς καμία υποχρέωση αμοιβής ή αποζημίωσης στους μετέχοντες.

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την προσφορά σας σε σφραγισμένο φάκελο, όπου θα αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», προς το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ για την υπηρεσία με τίτλο: «Υπηρεσία υποστήριξης επικοινωνιακής προβολής του Επιμελητηρίου Ημαθίας στα social media, για ένα έτος», το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 29 Απριλίου 2022 και ώρα 13:00 μ.μ.

 

 

 

Για το Επιμελητήριο Ημαθίας

Ο Πρόεδρος

 

 

ΜΠΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ