Πρωτόκολλο 18812/2020/Κύριο Πρωτόκολλο – για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου

Συνημμένα πρωτοκόλλου 18812/2020/Κύριο Πρωτόκολλο

Ορθή επανάληψη της περίληψης αναφορικά με τη Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για τον καθαρισμό χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου (ΚΑΠΑ) για το χρονικό διάστημα από 01-07-2020 έως 31-12-2020 .