Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

Πρόθεση Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt»

Επισυνάπτεται  προς ενημέρωση το από 21-8-2020 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την πρόθεση πρόσκλησης υποβολής προσφορών για το έργο του ΝΑΤΟ με θέμα «Restoration of Minimum Cover Pipeline Fufeld-Pfungstadt», EFBICB-01-2020.

Σημειώνεται ότι, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης επιλεξιμότητας ορίζεται η 25η Σεπτεμβρίου 2020.

Σχετικά Αρχεία: