Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για ένα έτος

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 «Εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπς
τροποποιήθηκε και ισχύει
3. Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 6/20-2-2023 περί απευθείας
ανάθεσης της υπηρεσίας
4. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2023
5. Την Απόφαση Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 252/22-2-2023 με ΑΔΑ:
602Φ469ΗΛΚ-2Α8 ποσού 18.880,00 € που βαραίνει τον ΚΑΕ 1611 για τα έτη 2023 και 2024
6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 83/22-2-2023 (ΑΔΑ: 937Θ469ΗΛΚ-7ΒΨ)
ποσού 11.800,00 € που βαραίνει τον ΚΑΕ 1611 για το έτος 2023

προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης μέχρι του ποσού των 18.880,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.