Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υπηρεσία courier για ένα έτος

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-206) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύουν σήμερα

  2. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2023,

  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος με αρ. 17/20-2-2023 για την προμήθεια υπηρεσίας courier για ένα έτος.

  4. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 85/22-2-2023 (ΑΔΑ: ΡΡ3Ξ469ΗΛΚ-2Δ1) που βαραίνει τον ΚΑΕ 0831.

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας courier για ένα έτος, για την κάλυψη των αναγκών του Επιμελητηρίου Ημαθίας και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω υπηρεσία.

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ.