Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «προμήθεια εντύπων πιστοποιητικών καταγωγής και φακέλων μητρώου» με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Το Επιμελητήριο Ημαθίας έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
  2. Τις διατάξεις του Ν. 4497/2017 «Εκσυγχρονισμός Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» όπς τροποποιήθηκε και ισχύει
  3. Το Πρωτογενές Αίτημα του Διοικητικού Οικονομικού Τμήματος του Επιμελητηρίου Ημαθίας με αρ. 13/7-3-2024 για «προμήθεια εντύπων πιστοποιητικών καταγωγής και εκτυπωμένων φακέλων μητρώου»
  4. Την απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής στο Πρακτικό Νο 7/7-3-2024 περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας
  5. Τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου για το οικονομικό έτος 2024
  6. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 75/21-3-2024 (ΑΔΑ: 9Θ7Ρ469ΗΛΚ-3Ω1) ποσού 1.550,00 € που βαραίνει τον ΚΑΕ 0891 για το έτος 2024

Προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας εντύπων πιστοποιητικών καταγωγής και φακέλων μητρώου για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας και σας καλεί να αποστείλετε την οικονομική σας προσφορά για την εν λόγω προμήθεια.

ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΔΩ: Ε46-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ SIGNED 24PROC014458289