Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παρασκευή γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της Ανοικτής Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 62 ημερών (01 Ιουλ – 31 Αυγ 20).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, προς σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων για τους πρόσφυγες και μετανάστες της        Ανοικτής  Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Δήμου Παιονίας του Νομού Κιλκίς, συνολικής χρονικής διάρκειας 62 ημερών (01 Ιουλ – 31 Αυγ 20).

 

Η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με  ΑΔΑ:ΨΑ366-ΦΙΩ και στο «ΚΗΜΔΗΣ» με ΑΔΑΜ: 20PROC006911292.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

Σχετικά Αρχεία: