Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Οδοντοτεχνίτη

Επισυναπτόμενη θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά τη σύναψη συμβάσεων της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας με ιδιώτες κατόχους άδειας άσκησης επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια.

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ 2022-ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ 3η ΥΠΕ 2022_9Ι6ΟΟΡΕΠ-ΣΛΛ