Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε 2 χώρους εφημεριών, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κρ. Βρύσης

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υλικών που αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών σε 2 χώρους εφημεριών, του φορέα ΠΦΥ ΚΥ Κρ. Βρύσης

Τεχνική Υπηρεσία της 3ης ΥΠΕ (Μακεδονίας)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΚΗΜΔΗΣ