Πρόσκληση ενδιαφέροντος: Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων (περιοχή Νάουσας)

Το Επιμελητήριο Ημαθίας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Νάουσας»  με MIS 5073390.

Μέσω της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και της υλοποίησης προγραμμάτων κατάρτισης επιδιώκεται η δυναμική προσαρμογή και η συνεχής αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων καθώς επίσης και η βελτίωση των επαγγελματικών προσόντων των ωφελούμενων με στόχο την ενίσχυση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Οι ωφελούμενοι θα είναι 110 εργαζόμενοι που κατοικούν στην περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ΣΒΑΑ του Δήμου Νάουσας. Η υλοποίηση της Πράξης αφορά, Συμβουλευτική, Κατάρτιση για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι – δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις όλων των κλάδων της παραγωγής που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης του Υποέργου 1 της Πράξης.

Οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 €/ώρα). (μικτά)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: έως και 03/03/2023 (ώρα 24:00)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ: ΜΕΧΡΙ 24/03/2023

 

Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από  την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ στα πλαίσια του Ε.Π. « Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο e-mail  manager@icci.gr και στο τηλέφωνο 2331024734 (ώρες επικοινωνίας 09:00 – 14:00).