Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Λιπαντελαίων Ο-240/Ο-250, Ο-149

ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Πρόσκληση σε Διαπραγμάτευση σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 για την σύναψη Σύμβασης με αντικείμενο την Προμήθεια Λιπαντελαίων Ο-240/Ο-250, Ο-149 Εκτιμώμενης Αξίας Τετρακοσίων Ενενήντα Οκτώ Χιλιάδων Ευρώ (498.000,00€), Συμπεριλαμβανομένων Κρατήσεων και Απαλλασσομένου ΦΠΑ.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.