Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για το Έργο: «Provision of NATO Wide Global Mobile Telephony Contract», IFB-CO-15038-GMT

Σημειώνεται ότι, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται πλέον η 21η Σεπτεμβρίου 2020.

Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.