Στο 10,8% το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τις εποχικά προσαρμοσμένες εκτιμήσεις απασχόλησης και ανεργίας για τον μήνα Απρίλιο 2024.

• Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2024 ανήλθε σε 10,8% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 11,5% τον Απρίλιο του 2023 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 10,8% τον Μάρτιο του 2024.

• Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.323.212 άτομα σημειώνοντας αύξηση κατά 150.157 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (3,6%) και κατά 52.408 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (1,2%).

• Οι άνεργοι ανήλθαν σε 521.295 άτομα σημειώνοντας μείωση κατά 20.910 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-3,9%) και αύξηση κατά 6.072 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (1,2%).

• Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.938.302, σημειώνοντας μείωση κατά 152.694 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023 (-4,9%) και κατά 58.907 άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο του 2024 (-2,0%).

Στο Γράφημα 1 παρουσιάζεται η εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών από τον Ιανουάριο του 2010.

Βάσει της μεθοδολογίας της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού που εφαρμόζεται και προκειμένου να διατηρείται η ποιότητα και αντιπροσωπευτικότητα των αποτελεσμάτων της Έρευνας σε ευθυγράμμιση με τον δειγματοληπτικό σχεδιασμό, τα μηνιαία στοιχεία επικαιροποιούνται με ενσωμάτωση νέων μονάδων, αμέσως μόλις οριστικοποιούνται τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το τρίμηνο ώστε να υπάρχει 100% κάλυψη του δείγματος. Το δείγμα νοικοκυριών και ατόμων της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού πρόκειται να επαναβαθμονομηθεί σε συνάρτηση με τα τελικά αναλυτικά δεδομένα της Απογραφής Πληθυσμού 2021, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του τελικού σταδίου επεξεργασίας τους.

Γράφημα 1: Εξέλιξη μεγεθών απασχόλησης και ανεργίας

Τα μεγέθη και οι μεταβολές των εκτιμήσεων του πλήθους των απασχολουμένων, ανέργων, των ατόμων εκτός του εργατικού δυναμικού καθώς και το ποσοστό ανεργίας κατά τον Απρίλιο των ετών 2019 έως και 2024 παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Οι πλήρεις χρονοσειρές για απασχολούμενους, ανέργους, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και το ποσοστό ανεργίας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Το Γράφημα 2 παρουσιάζει τις ποσοστιαίες μεταβολές σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Πίνακας 1: Απασχολούμενοι, άνεργοι, άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού και ποσοστό (%) ανεργίας, Απρίλιος 2019 – 2024

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ELSTAT_EED_04_2024